ARACIN SATILMIŞ OLMASI DURUMUNDA KAZA DEĞER KAYBI TAZMİNİ

Günümüzde değer kaybı konusunda en sık karşılaşılan konulardan birisi de kaza yaptıktan sonra aracın satılmış olması nedeniyle değer kaybı talep edilip edilemeyeceği hususudur.

Yakın zamana kadar bu sorunun cevabını, araç değer kaybı talebinden önce araç satılmış ise değer kaybı talep edilemez şeklinde cevaplıyorduk.

Zira 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları’na ilişkin tebliğin A6. “Teminat Dışı Kalan Haller” maddesinin 4 bendinde ” Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlarla ilgili talepler” teminat kapsamı dışında tutulmuştur. Bu tebliğ uyarınca, eğer araç sahibi kazadan sonra araç değer kaybı başvurusunda bulunmadan önce aracını satmış ise değer kaybı

Satılan Araçlarda Kaza Değer Kaybı Tazmini

Satılan Araçlarda Kaza Değer Kaybı Tazmini

talepleri sonuçsuz kalmakta idi. Oysa araç sahibi araç kaydına işlenmiş olan hasar nedeniyle aracını rayicinden oldukça düşük bir miktara aracını satmakta ve böylece zarara uğramaktaydı. Bu durum kusursuz olduğu halde, aracını düşük fiyata satan araç sahibi için fazladan yıkım olmakta idi.

Tebliğin hakkaniyete aykırı olan bu hükmü üzerinde uzun süre tartışma yaşandı. Bu olumsuz durum avukatların haklı itirazı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından incelenmiş ve 23.02.2017 tarihinde tebliğin mülkiyet değişikliği halinde araç değer kaybı talep edilememsi şeklindeki hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bahsedilen yürütmenin durdurulması kararı uyarınca, araç sahipleri araç değe rkaybı başvurusunda bulunmadan önce araçlarını satmış olsalar dahi değer kaybı talep edebileceklerdir. Burada kaza tarihi ile başvuru tarihi arasında 2 yıllık zamanaşımı süresinin geçmemiş olmasına dikkat edilmeli.

Ayrıca mülkiyet değişikliği bulunan araçların değer kaybı taleplerinde mahkemeler tarafından “noter satış senedi” suretinin de davacıdan talep edildiği görülmektedir. Gerek meydana gelebilecek hukuki sorunlarda kişilerin kendilerini güven altına alabilmeleri ve gerekse araç değer kaybı davaları açarken mahkemeye sunabilmeleri açısından araç satışına ilişkin tüm belgelerin saklanmasında büyük yarar vardır.