ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURULARINDA EKSPER ÜCRETİ TAHSİLATI SORUNU

Bilindiği üzere trafik kazası sonucunda araçta oluşan değer kaybının tahsili için sigorta şirketlerine müracaat edilmektedir. Bu müracaatta bulunabilmek için hak sahibinin bir eksper raporuna ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu eksper raporu Bağımsız Sigorta Eksperleri tarafından ücret karşılığında oluşturulmaktadır. Hak sahibi sigorta eksperine ödemiş olduğu ücreti de değer kaybı talebiyle birlikte sigorta şirketine yöneltmektedir. Sigorta şirketleri ise kendi eksperlerinden de rapor almakta ve hak sahibine değer kaybına ilişkin bir ödeme yapmaktadır. Bazen sigorta şirketleri, hak sahibinin ödemiş olduğu eksper ücretini ödenmemesi yönünde karar alabilmektedir. İşte bu noktada hak sahibinin mağduriyeti doğmaktadır. Peki hak sahibi bu ücreti yasal olarak talep etme hakkına sahip midir?

law-1063249_6405684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22. Maddesinin (19) no’lu bendindeki “Sigorta Eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir” şeklindeki düzenleme ve Türk Ticaret Kanunu’nun 1426/1 maddesindeki “Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır” hükmü ve Hazine Müsteşarlığı’nın 16199 Sayı ve 05.10.2012 tarihli sektör duyurusu uyarınca talep edilen ekspertiz ücretinin de ödenmesi gereken giderlerden olduğu konusu netlik kazanmıştır.

Bu itibarla hak sahiplerinin araç değer kaybı başvuruları ile birlikte talep ettikleri ekspertiz ücretlerinin de yasal olarak sigorta şirketleri tarafından ödenmesi gerektiği hususu açıkça ortaya konmuştur.